การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

- ซื่อสัตย์ จริงใจต่อผู้บังคับบัญชา   ถือหลักควรรายงานผู้บังคับบัญชา ทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย   กระจายข่าวสารให้ลูกทีมทราบ   แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน

- รายงานเรื่องที่ทำการแทนผู้บังคับบัญชา ทันที่ที่ท่านกลับมา

- เมื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เรียกผู้บังคับบัญชาของเราไปทำงานชิ้นสำคัญ  เรา  ต้องช่วยจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม  เสนอแนะจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหา และช่วยจัดหาคำตอบหรือคำชี้แจง

-ไม่แสดงสีหน้าไม่พอใจผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาใช้อารมณ์กับเรา

- ไม่เถียงผู้บังคับบัญชาต่อหน้าผู้อื่น ใช้วิธีขออนุญาตชี้แจงเมื่อไม่มีคนอื่นแล้ว

-ไม่ต้องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งไปเสียทุกเรื่อง

-ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา

-ไม่ทำหรือสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง

-ไม่ประพฤติตนผิดศีลธรรมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย จนมีเรื่องเดือนร้อนมาถึงผู้บังคับบัญชา

-ไม่ใช้หน้าที่และฐานะที่สนิทสนมกับผู้บังคับบัญชา เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือคนในครอบครัวในทางที่ไม่สมควร

-ไม่ตอบผู้บังคับบัญชาว่า “ไม่ทราบ” อยู่เสมอ ๆ ควรใช้คำพูดว่า “ขออนุญาตไปตรวจสอบก่อน”

-กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็นทุกเรื่อง อย่างตรงไปตรงมาและสุภาพ

-เสนอแนะผู้บังคับบัญชาในการดูแลสวัสดิการและความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงานและลูกทีม

-ทำใจให้พร้อมที่จะรองรับอารมณ์โกรธหรือถูกด่าว่า ถูกตำหนิจากผู้บังคับบัญชา โดยไม่แสดงออกซึ่งความไม่พอใจ   ชี้แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อผู้บังคับบัญชาอารมณ์เย็นลงแล้ว

ที่มา : http://www.charuaypontorranin.com