ประชุมสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 เวลา 10.00น. สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาได้จัดการประชุมภายในสำนักขึ้น ณ ห้องประชุมมรกต กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี ผส.คม. คนใหม่ มาเป็นประธานที่ประชุม และได้เชิญ ท่าน รอบ. ที่ดูแลสำนักเครื่องมือเข้าร่วมชี้แจงนโยบายในเบื้องต้น แก่ข้าราชการภายในสำนักฯ

พร้อมกันนี้ ทาง ผอ.คอ. ได้เสนอผลงานการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ภายในสำนัก โดยได้รับความร่วมมือในการช่วยจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูลด้วย Microsoft Access จากนักศึกษาฝึกงานจำนวน 2 ท่าน

หลังจากเสร็จการประชุมมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมี ผส.คม. เป็นเจ้าภาพ