ประชุมสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

 

เมื่อวันที่21 ธันวาคม 2558. นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และข้าราชการในสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมสำนักโดยพร้อมเพรียงกัน