สำรวจแนวสายสัญญาณและสายไฟฟ้าของเครื่อง AWOS ที่ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก

เนื่องด้วยท่าอากาศยานแม่สอดมีแผนดำเนินการปรับปรุง โดยในส่วนดำเนินการจะมีการเพิ่มทางขับ (Taxi Way) และขยายความยาวทางวิ่ง        (Run Way) ซึ่งในจุดดำเนินการมีเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายกับเครื่องมือ และในขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในบางส่วนแล้ว การดำเนินการสำรวจแนวสายของ AWOS ที่ท่าอากาศยานแม่สอด ถึงผลกระทบและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการของกรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบิน

การดำเนินการเมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2559

คณะจาก คม.ได้เขาพบ นายประหยัด  แตงอุดม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานตรวจอากาศแม่สอด และ นางอุบลวรรณ  วุฒิ  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอดและคณะฯ เพื่อประสานงานและขอข้อมูลแผนการดำเนินการโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อหาข้อมูลและผลกระทบของโครงการที่มีต่อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS

พอสรุปในเบื้องต้นดังนี้

ส่วนที่กระทบแนวสายสัญญาณและสายไฟฟ้าของเครื่อง AWOS อยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางขับ(Taxi Way) และลานจอด โดยขณะนี้ทางกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินก่อสร้างพื้นดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ทางคณะจาก คม ได้ดำเนินการสำรวจแนวสายสัญญาณและสายไฟฟ้าของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS ได้ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและนายประหยัด  แตงอุดม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานตรวจอากาศแม่สอด เพื่อทราบแนวสายสัญญาณและสายไฟฟ้าของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ใช้งานกับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS ที่ท่าอากาศยานแม่สอด

พอสรุปในเบื้องต้นดังนี้ 

1. ส่วนที่กระทบแนวสายสัญญาณและสายไฟฟ้าของเครื่อง AWOS อยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างทางขับ(Taxi Way) และลานจอด โดยขณะนี้ทางกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินก่อสร้างพื้นดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ทางคณะจาก คม ได้ดำเนินการสำรวจแนวสายสัญญาณและสายไฟฟ้าของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS ได้ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและนายประหยัด  แตงอุดม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานตรวจอากาศแม่สอด เพื่อทราบแนวสายสัญญาณและสายไฟฟ้าของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ใช้งานกับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS ที่ท่าอากาศยานแม่สอด

2. กรมท่าอากาศยาน ภายใต้การดูแลของท่าอากาศยานแม่สอดมีโครงการขยายทางวิ่ง ความยาว 600 เมตร ซึ่งจะส่งต่อจุด Touch Down Zone ใหม่ จุดติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS จำเป็นต้องมีการย้ายจุดติดตั้งเมื่อมีการเปิดใช้งานขยายทางวิ่งเรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ในการเรื่องการติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS

3. ทางบริษัทวิทยุการบินมีโครงก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินแห่งใหม่ในปีงบประมาณ 2561 จะส่งกระทบในส่วนของ ชุด Server  ชุด Workstation ชุดสื่อสารข้อมูล ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ระบบ AWOS ที่ติดตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารหอบังคับการบินเก่า ชุดแสดงผล ATC ที่หอบังคับการบิน ชั้น 6