ประชุมภายในสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ เป็นประธานในการประชุมภายในสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมา และการจัดสรรงบประมาณ การวางแผนงานในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือในปีงบประมาณใหม่ รวมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่สุงขึ้น ซึ่งการประชุมเรียบร้อยไปด้วยดี มีผู้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากเสร็จการประชุมได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกัน