การจัดการองค์ความรู้ เรื่องเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิดหลอด MAGNETRON

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ส่วนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศจัดทำการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (COP) เรื่องระบบเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิดหลอด MAGNETRON ดดยจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจเรดาร์และช่างเทคนิคของสำนักเครื่องมือกรมอุตุนิยมวิทยา และจัดทำเป็นเอกสารคู่มือ ได้สรุปส่วนที่สำคัญเรียบเรียงให้เข้าใจได้ง่าย

เอกสารคู่มือสามารถดาวน์โหลดได้ในเมนู KM สำนักฯ