ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

นายสุรพงค์   แจ่มเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา