ประวัติสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา


อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนั้นจึงขอเล่าประวัติโดบสังเขปของกรมอุตุนิยมวิทยาดังนี้

ประวัติกรมอุตุนิยมวิทยา
เริ่มดำเนินงาน
ในกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อ
พ.ศ. 2466 และต่อมาปลายปีได้จัดตั้ง เป็นแผนก
อุตุนิยมศาสตร์ และสถิติกองรักษาน้ำ กรมทดน้ำ
(ปัจจุบันคือกรมชลประทาน)
โอนกิจการ
6 สิงหาคม 2497  เป็นกองอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรม
อุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
23 มิถุนายน 2485 ยกฐานะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา
โดยมีสถานที่ ทำงาน อยู่ที่ 612
ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน
อำเภอพระโขนง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
29 สิงหาคม 2505 โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1 ตุลาคม 2515 โอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม
3 ตุลาคม 2545 โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
ย้ายสถานที่ทำงาน
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 และ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้ กรมอุตุนิยมวิทยาย้ายสถานที่ทำงานอุปกรณ์ทางเทคนิค และบ้านพักจากสถานที่เดิม มายังสถานที่ปัจจุบัน โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน 346 ล้านบาท ให้เป็นค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการใหม่สูง 16 ชั้น รวมทั้งบ้านพักข้าราชการ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tmd.go.th/aboutus/aboutus.php

หน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา

 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 • สถาบันอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 • สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
 • สำนักพยากรณ์อากาศ
 • สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
 • สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
 • สำนักบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา