วิสัยทัศน์พันธะกิจหน่วยงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  •  ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้งบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
  • ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
  • ศึกษา พัฒนา และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
  • ดำเนินการและให้บริการเกี่ยวกับการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นบริการด้านเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานสากล

พันธะกิจ
บริหารจัดการ ระบบบำรุงรักษาซ่อม และสอบเทียบเครื่องมือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผลิต ค้นคว้า และพัฒนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาให้มีความถูกต้องทันสมัย