ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

  • งานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์
  • งานงบประมาณ งานคลัง งานพัสดุ งานบุคคลของสำนัก
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย