ส่วนเครื่องมือทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

  • ผลิตเครื่องมือตรวจอากาศ
  • ติดตั้ง โยกย้าย ซ่อมแซม แก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น
  • ซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย