ส่วนเครื่องมือพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

  • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตดนมัติ
  • ติดตั้ง โยกย้าย เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย