ส่วนมาตรฐานเครื่องมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

  • งานวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
  • ติดตั้ง โยกย้าย ซ่อมแซม แก้ไข และสอบเทียบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาทุกชนิดตามมาตรฐานสากล
  • ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ให้มีความถูกต้องทันสมัย
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย