ส่วนเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

  • งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และอีเล็กทรอนิกส์
  • บำรุงรักษา ตรวจซ่อม แก้ไข ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา แบบอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  • จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ การบำรุงรักษาตรวจซ่อม
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย