ส่วนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

  • ติดตั้ง โยกย้าย ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย