ส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

  • ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย ออกแบบ เพื่อการพัฒนาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยา
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยา
  • ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ด้านการสอบเที่ยบเครื่องมือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
  • จัดทำมาตรฐานการใช้เครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยา
  • ตรวจสอบ ดูแล วิเคราะห์ การใช้งานเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาที่ใช้เทคโนดลยีชั้นสูงที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจหลักของส่วนอื่นๆ
  • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว
  • ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องรับภาพดาวเที่ยม
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย